სისტემით მოსარგებლეთათვის

მიერთების წერტილების კოდები
მიღებისა და მიწოდების პუნქტების უნიკალური საიდენტიფიკაციო კოდები

ბუნებრივი გაზის ქსელი წესები
ბუნებრივი გაზის ქსელი წესები

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაზე მიერთების განაცხადი
ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაზე მიერთების განაცხადი

ბუნებრივი გაზის ტრასპორტირების სისტემაზე მიერთების ხელშეკრულება
მიერთების ხელშეკრულება

ტრანსპორტირების განაცხადი
ტრანსპორტირების განაცხადი

ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების ხელშეკრულება
ტრანსპორტირების ხელშეკრულება

დადასტურებული ნომინაციის აქტი
დადასტურებული ნომინაციის აქტი
 

დღიური დადასტურებული ნომინაციის კორექტირების ფორმა
დღიური დადასტურებული ნომინაციის კორექტირების ფორმა

დღიური რენომინაციის ფორმა
დღიური რენომინაციის ფორმა

ნომინაციის უარყოფის აქტი
ნომინაციის უარყოფის აქტი

ყოველთვიური ნომინაციის ფორმა
ყოველთვიური ნომინაციის ფორმა

ბუნებრივი გაზის მიღების და გაცემის პირობები
ბუნებრივი გაზის მიღების და გაცემის პირობები

სისტემით მოსარგებლეთა რეესტრი
სისტემით-მოსარგებლეთა-რეესტრი