მისია და სტრატეგია

მისია:
  • საქართველოს ტერიტორიაზე ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირება
  •  ჩრდილოეთიდან სამხრეთის მიმართულებით ტრანზიტის უზრუნველყოფა
  • ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემის მოვლა-პატრონობა და მისი გაუმჯობესება
  • გაზის ტრანსპორტირების სისტემის მართვა და გაზის რეჟიმების რეგულირება
 
 
სტრატეგია:
გამართული და მდგრადი სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს ბუნებრივი გაზის შეუფერხებელ და უსაფრთხო მიწოდებას ქვეყნის მოსახლეობისათვის