კანონმდებლობა

 2018 წლის ბუნებრივი გაზის ბალანსი

 ბუნებრივი გაზის ბაზრის წესები

 ბუნებრივი გაზის ტარიფების გაანგარიშების მეთოდოლოგია

 ბუნებრივი გაზის ტარიფების შესახებ

 ბუნებრივი გაზის ტრანსპორტირების სისტემაში და გამანაწილებელ ქსელში ბუნებრივი გაზის ნორმატიული
       დანაკარგები​


 ბუნებრივი გაზის ქსელის წესები​

 ელექტროენერგეტიკის, ბუნებრივი გაზისა და წყალმომარაგების სექტორში საქმიანობის კონტროლი და ლიცენზირების
       წესები


 მაგისტრალური გაზსადენის უსაფრთხო ექსპლუატაციის წესი​

 მაგისტრალური მილსადენების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები​

 საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ​
 საქართველოს კანონი ელექტროენერგეტიკისა და ბუნებრივი გაზის შესახებ​