ტენდერები

3/22/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ კარტრიჯების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას. აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს ა.წ 27 მარტის ჩათვლით წარმოდგვიდგინოთ დანართი 1-ით დანართი #1 გათვალისწინებული ჯარტრიჯების სავარაუდო ღირებულება. ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით...
3/21/2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს ფასთა კოტირებას შველერის და მასიური კვადრატის შესყიდვის მიზნით. გთხოვთ, 2018 წლის 26 მარტის ჩათვლით წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გამოგზავნილი მოწვევის დანართი #1  დანართი 1  შევსებული ფორმით; 2.მითითება იმის შესახებ, რომ...
3/21/2018
21.03.2018 გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ სხვადასხვა სახის სამშენებლო მასალის (მოთუთიებული რკინეულობა) შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ 2018 წლის 23 მარტის ჩათვლით მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად). ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან...
3/13/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ დასავლეთ საქართველოს და აღმოსავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე მისაწოდებელი ინერტული მასალების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ 2018 წლის 15 მარტის ჩათვლით მოგვაწოდოთ  თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილების შესაბამისად). ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და...
3/13/2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს ფასთა კოტირებას დახერხილი ხის მასალის შესყიდვის მიზნით. გთხოვთ, 2018 წლის 15 მარტის ჩათვლით წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გამოგზავნილი მოწვევის დანართი #1დანართი N1 შევსებული ფორმით; 2.მითითება იმის შესახებ, რომ შემოთავაზებული...