ტენდერები

4/18/2018
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის N725 განკარგულების საფუძველზე შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, კერძოდ:  თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი: ჩიხორის;  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელები: ქვედა მესხეთისა და ზედა მესხეთის. სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებისა და სავარაუდო შესრულების...
4/12/2018
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის N725 განკარგულების საფუძველზე შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება, კერძოდ: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სოფელები: ლესა, ზემო ჩიბათს, ქვემო ჩიბათი და ქვემო აკეთი; ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლები: ამაღლება და სამება; ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელები: დავითიანი, შეერთება, ქვემო გურგენიანი...
4/12/2018
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის №725  განკარგულების შესაბამისად შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ საპროექტო მომსახურების შესყიდვის მიზნით, ატარებს ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 25 აპრილისა ტექნიკური დავალების შესაბამისად, მოგვაწოდოთ: დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლების: ბაგას, ლაზვიანის, ნაგლიანთკარის, საშაბუროსა და ყარსიმაანთკარის; კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლების: გრაკალის...
4/10/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ერთი პირველი კლასის და ერთი მეოთხე კლასის ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას. გთხოვთ, მიმდინარე წლის 16 აპრილის ჩათვლით მოგვაწოდოთ ქვემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია: 1. შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მონაცემების სრული აღწერილობა დანართი #1-ის მოთხოვნათა შესაბამისად (შენიშვნა: აღნიშნული მონაცემები არის მინიმალური და შემოთავაზების...
3/22/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ კარტრიჯების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას. აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს ა.წ 27 მარტის ჩათვლით წარმოდგვიდგინოთ დანართი 1-ით დანართი #1 გათვალისწინებული ჯარტრიჯების სავარაუდო ღირებულება. ფასების ცხრილი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების გათვალისწინებით...