ტენდერები

15/08/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ ტყეკაფვის მომსახურების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ბაზრის კვლევას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 24 აგვისტოს 17:00 საათამდე მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება. ფასი წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, აღნიშნულ ელექტრონულ ფოსტაზე: tender@ggtc.ge . აქვე გაცნონებთ, რომ თქვენს...
27/07/2018
გაცნობებთ, რომ  შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ საღებავებისა და გამხსნელი საშუალებების შესყიდვის მიზნით ახორციელებს   ბაზრის   კვლევას. (იხ  საღებავი - დანართი N1).   გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 1 აგვისტოს 18 საათისა წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით.   გაითვალისწინეთ რომ თქვენს მიერ...
25/07/2018
  გაცნობებთ, რომ  შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს   ფასთა კოტირების საშუალებით გაზის ონკანების შეძენას პოზიციებად (ლოტი). გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 27 ივლისის 18 საათამდე, წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შემდეგი დოკუმენტაცია:   განცხადება მონაწილეობის შესახებ;   შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გამოგზავნილი თანდართული დანართი #1...
23/07/2018
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის N725 განკარგულების საფუძველზე შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. ქვემოთ მოცემულია დაჯგუფებული სოფლების ჩამონათვალი, რომელთა შესაბამისად გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი, კერძოდ: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფლები: ბუქსიეთი, ჟოლეთი, წიფნაგვარა და ხევი.გთხოვთ, 2018 წლის 30...
19/07/2018
გაცნობებთ, რომ შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს ფასთა კოტირებას მაღალი გამავლობის 6X6  სატვირთო ბორტიანი ავტომობილის (მანიპულატორით) შესყიდვის მიზნით. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 23 ივლისის, სამუშაო დღის ბოლომდე  წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შემდეგი დოკუმენტაცია: 1.შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ გამოგზავნილი მოწვევის დანართი #1...
  123456789 ...