ტენდერები

18/05/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ მოთუთიებული რკინეულობის  შესყიდვის მიზნით ახორციელებს ფასთა კოტირებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 22 მაისს, სამუშაო დღის ბოლომდე მოგვაწოდოთ თქვენი შემოთავაზება (თანდართული ცხრილის შესაბამისად). საქონლის ღირებულება წარმოდგენილი უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადისა და ტრანსპორტირებასთან...
17/05/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს ორი ერთეული მეორე კლასის ავტოსატრანსპორტო საშუალების შესყიდვას, საგარანტიო პირობების შესაბამისად, 150000 კილომეტრ გარბენზე ავტომობილის ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯის გათვალისწინებით. აღნიშნული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია დანართი #1-ში. შესყიდვა განხორციელდება ელექტრონული ტენდერის საშუალებით, საქართველოს მთავრობის „სახელმწიფო...
16/05/2018
გაცნობებთ, რომ  შპს ,,საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია’’ ახორციელებს   ბაზრის   კვლევას  დანართი #1   განსაზღვრული საქონლის   (დიაფრაგმული აღრიცხვის მრიცხველის)  შესყიდვის  მიზნით. გთხოვთ, არაუგვიანეს 2018 წლის 18 მაისს, სამუშაო დღის ბოლომდე წარმოადგინოთ ბეჭედდასმული და შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი შევსებული დანართი ერთეულის ფასებისა და მიწოდების ვადების მითითებით.  გაითვალისწინეთ რომ თქვენს მიერ წარმოდგენილი...
16/05/2018
გაცნობებთ, რომ შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანია“ გეგმავს 6 ერთეული სპეციალიზირებული ავტომობილის (პიკაპის ტიპის 2 ერთეული დახურული საბარგულით და 4 ერთეული ღია საბარგულით) შესყიდვას, საგარანტიო პირობების შესაბამისად, 100000 კილომეტრ გარბენზე ავტომობილის ექსპლუატაციისათვის საჭირო ხარჯის გათვალისწინებით. აღნიშნული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია დანართი #1. შესყიდვა განხორციელდება...
16/05/2018
გაცნობებთ, რომ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 4 აპრილის N725 განკარგულების საფუძველზე შპს „საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიას“ დაევალა მოსახლეობის ბუნებრივი გაზით მომარაგების მიზნით რიგი სამშენებლო სამუშაოების განხორციელება. ქვემოთ მოცემულია დაჯგუფებული სოფლების ჩამონათვალი, რომელთა შესაბამისად გამოცხადდება ელექტრონული ტენდერი.
  123456789 ...